Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab (SATS), Odense

 § 2 Hjemsted

SATS Odense’s hjemsted er Syddansk Universitet, Odense. SATS Odense har post adresse J.B. Winsløws vej 19, 3.sal.

 § 3 Kontingent

Der fastsættes et kontingent pr. semester, hvis størrelse hvert år fastsættes på den årlige generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt kontingent indenfor det seneste år, har stemmeret på generalforsamlingen.

 § 4 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for præhospitalbehandling, akutmedicin, anæstesi, intensiv medicin og traumatologi samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse områder.

 § 5 Arbejdsområder

Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag. Møder og arrangementer annonceres på hjemmesiden www.SATS-Odense.dk og/eller facebook og/eller www.mediciner-kalenderen.dk

 § 6 Medlemmer

Medicinstuderende fra Syddansk universitet kan blive medlem af SATS Odense. Kun medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og møder.

Stk 1.1. Et aktivt medlem regnes som værende deltagende til et bestyrelsesmøde og hjælpende ved et arrangement pr. semester som minimum. Det aktive medlem får derved del i fordelene for aktive medlemmer som er:

Betalt medlemskab

Førsteret til SATS kurser, andre arrangementer og jobs

Udleveret SATS polo-trøje

 § 7 Bestyrelsen

Stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Kun aktive medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Formanden vælges på generalforsamlingen, øvrige poster konstituerer sig selv: – Formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens aktiviteter – Næstformand, der arbejder tæt sammen med formanden – Kasserer, der varetager foreningens økonomi. – Sekretær, der har ansvaret for referering af møder. – Web-ansvarlig, der er ansvarlig for hjemmesiden og foreningens sociale medier, – 2 stk. menige medlemmer, uden fast ansvarsområder. Bestyrelsen udpeger en revisor. Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen mellem møderne efter retningslinjer udstukket på disse. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil.

Stk.1.1 Dagsorden for bestyrelsesmøde skal indeholde følgende punkter: 1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2) Kort referat fra alle udvalg 3) Behandling af indkomne forslag 4) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde 5) evt

Stk.1.2 Datoen for næste bestyrelsesmøde skal oplyses til de aktive medlemmer via facebook og/eller hjemmesiden senest 1 uge før afholdelse af mødet.

Stk.2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle samarbejdsorganisationer.

Stk.3 Den til en hver tid valgte formand og kasserer kan disponere alene uafhængigt af hinanden over kontoen: Reg.nr. 2370 Konto nr. 7555-182-753 (Nordea)

Stk.4 Kasserer og formand kan I samråd selvstændigt tegne foreningen udadtil.

§ 8 Ansvarsområder

Ansvarsområder skal fordeles i bestyrelsen eller blandt aktive medlemmer en gang pr. semester

§ 9 Ordinær generalforsamling

Hvert år i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse annonceres som minimum via SATS hjemmeside og facebookgruppe, med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag offentliggøres ved generalforsamlingens begyndelse til de fremmødte. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Beretning fra nedsatte udvalg 4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 5) Fastlæggelse af næste års kontingent 6) Behandling af indkomne forslag 7) Valg af bestyrelse 8) Eventuelt. Samtlige medlemmer har ret til at stille forslag til dagsordenen.

Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer forlanger det, eller hvis dirigenten ønsker det.

Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1.maj-30.april.

 § 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 3 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

 § 11 Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk.2. Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende generalforsamlinger af tre fjerdedele af den fremmødte bestyrelse og aktiv medlemmer.