Fælles Akutmodtagelse Casebaseret Kursus

I Weekenden afholdte vi i SATS vores store Fælles Akutmodtagelse Casebaseret Kursus. Som i kan se gik det ikke stille for sig da vi omdannede klinikbygningen og SimC OUH til en FAM, fuldt udstyret med triage, Traumestuer, behandlerrum og stop-borde (der blev flittigt brugt). Med alt lige fra kanyler i ballen og slagsmål i venteværelset til herpes encephalit og multitraumer var deltagerne travlt optaget det meste af aftenen og natten.
Tak til alle vores frivillige figuranter for god indlevelse, dramatisk sans og for den kæmpe hjælp de var.
Tak til deltagerne for godt humør, villighed til at lege med, og god ro og orden.
Tak til FYA – Foreningen af Yngre Anæstesiologer og til Lægernes Pension og Bank for økonomisk støtte til kurset – med alt det teaterblod vi har brugt falder jeres bidrag på et tørt sted.

Generalforsamling den 7. Maj

Som annonceret på facebook, afholder SATS generalforsamling tirsdag den 7. Maj kl 16:15 i WP 19. Alle medlemmer af SATS er velkomne. Dagsordnen omfatter formandens beretning, fremlæggelse af budget, valg af bestyrelse samt valg af formanden. Efterfølgende er der møde for aktive medlemmer.

Ekstraordinær Generalforsamling

SATS holder ekstraordinær generalforsamling mandag den 10. December kl 16:15.
Den primære årsag er afstemning om et muligt bankskifte.
Alle medlemmer er velkomne til at møde op og deltage i diskussionen.
Efterfølgende vil der være ordinært månedsmøde for aktive medlemmer, og evt interesserede.
Lokale kommer senere, følg med på eventet på facebook: Ekstraordinær generalforsamling SATS

National Weekend i København

SATS Odense har været på National weekend i København i lørdags sammen med SATS København, SATS Aarhus og SATS Aalborg???‍⚕️
Der blev delt en masse gode ideer, løst en masse problemer, reddet en masse patienter på simulationscentret CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation med fantastisk udsigt fra 25 etage??, og ikke mindst hygget, snakket spist og drukket?

Generalforsamling 2018

SATS Odense afholdte i mandags den årlige generalforsamling. Dette forløb glat med beretning om året der var gået samt fremlæggelse og gennemgang af regnskabet. Der var ingen indkomne forslag og således ingen ændringer i foreningengs vedtægter. Til gengæld skete enkelte udskiftninger i bestyrelsen – den nye konstituering kan ses herunder. Foreningen siger tak til kursusdeltagere, behjælpsomme undervisere, medlemmer, den aktive stab samt diverse medarrangører for endnu et godt år! Konstituering:

Formand: Rune Overgaard Jensen
Næstformand: Anne Milther Mollerup
Kasserer: Torbjørn Pfeffer
Sekretær: Tenna Termansen
Web-ansvarlig: Amalie Lind Jacobsen

Fælles Akutmodtagelse casebaseret kursus

Så er vi færdige med den fedeste weekend SATS Odense længe har set!! Hele klinikbygningen var lavet om til en stor fælles akutmodtagelse og 24 dygtige og engagerede studerende styrede det hele med hård hånd.
De reddede gang på gang kritisk syge patienter, som var usandsynligt ustabile og de fik da taget sig af et hjertestop eller 10.
De dygtige læger var på vagt hele natten og som set på sidste billede blev en af vores SATS medlemmer lidt træt sidst på natten..

Generalforsamling i SATS Odense

SATS Odense indkalder til den årlige generalforsamling mandag d. 14. maj kl. 16.15-20.30

Alle er velkomne, hvad enten man er gammelt eller nyt medlem, aktiv eller bare ønsker at se hvem SATS er.

På mødet aflægger formanden beretning om det seneste års aktiviteter, bestyrelsen vælges, medlemskontingentet fastlægges, foreningens regnskab godkendes og indkomne forslag behandles.

Efter generalforsamlingen vil der være ordinært møde, hvor vi forinden spiser sammen (egenbetaling på 20,- kr.)

Følg med på vores facebook-event, hvor du også kan se program og lokalisation.

Vel mødt! ☺

Med venlig hilsen

General forsamling 2017

SATS Odense indkalder til den årlige generalforsamling onsdag d. 31. maj kl. 16.15-20.30

Alle er velkomne, hvad enten man er gammelt eller nyt medlem, aktiv eller bare ønsker at se hvem SATS er.

På mødet aflægger formanden beretning om det seneste års aktiviteter, bestyrelsen vælges, medlemskontingentet fastlægges, foreningens regnskab godkendes og indkomne forslag behandles.

Efter generalforsamlingen vil der være ordinært møde, hvor vi forinden spiser indisk mad (egenbetaling på 20 kr.)

Vel mødt!

Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt.

Samtlige medlemmer har ret til at stille forslag til dagsordenen.

Fra vedtægterne:
§ 9 Ordinær generalforsamling
Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer forlanger det, eller hvis dirigenten ønsker det.
Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Generalforsamling 2016

I går havde vi generalforsamling 2016 i SATS Odense. Det forløb som planlagt med bl.a. kort beretning fra formanden, årsregnskab, indkomne forslag til vedtægter og deraf små ændringer i disse, samt valg af ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse består af et medlem fra den tidligere bestyrelsen, nemlig formanden, Janni Madsen. De øvrige 4 poster blev besat af “nye” ansigter; næstformand Frederik Drejer Thrane, kassér Rune Overgaard Jensen, sekretær Tobias Graversgaard Hansen og web-ansvarlig Sabine Snitgaard Nielsen.

Tak til alle der deltog i generalforsamlingen!